Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Programy Statystyczne i Polityka Cookies

Pliki cookies wykorzystywane przez nas są zarządzane przez Grupę CLS Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (ul. Cedzyńska 9/1, 60-002 Poznań). NIP: 7831830558, REGON 388101170, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000882257 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Administrator”).
Używamy niestandardowych statystyk, które wykorzystują pliki cookie sesji. Używamy ich do określenia, z jakiego kraju nas odwiedzasz, jakie metody zostały użyte do odwiedzin i w jaki sposób znalazłeś się w naszej witrynie, a w tym czy trafiłeś do naszej witryny bezpośrednio, czy też za pomocą linku url z innej witryny. Staramy się również zidentyfikować, czy odwiedziłeś nas z wyszukiwarki, takiej jak Google czy Bing, za pomocą jakiego hasła nas wyszukałeś, czy skorzystałeś z zakładki. Obserwujemy również strony, które odwiedzasz. Zwykle nie zbieramy ani nie przechowujemy adresu IP protokołu internetowego, z którego nas odwiedzasz. Jednak ze względów bezpieczeństwa możemy w pewnym momencie włączyć analizator logów, aby ustalić, gdzie mają miejsce próby naruszenia bezpieczeństwa, a które rejestrować będą informacje o prawach własności intelektualnej.

Korzystamy z 3 rodzajów ciasteczek:

 • _ga
  Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics i służy do obliczania danych dotyczących użytkowników odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny do raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych użytkowników.
 • _gid
  Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics i służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat tego, jak działa strona internetowa. Zebrane dane zawierają liczbę odwiedzających, źródło, z którego pochodzą oraz strony odwiedzone w formie anonimowej.
 • _gtag
  Ten plik cookie jest ustawiany przez Google i służy do rozróżniania użytkowników.
  Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę większości plików cookie przez ustawienia przeglądarki.

Polityka poczty elektronicznej

Grupa CLS Sp. z o.o. nie zbiera, nie sprzedaje, nie wynajmuje, ani w inny sposób nie dystrybuuje adresów e-m ail, numerów kontaktowych, ani innych danych osobowych przekazanych w związku ze świadczeniem usług. Wszystkie rozmowy przez e-mail lub telefon są całkowicie poufne, chyba że otrzymamy pisemną zgodę pozwalającą nam na udostępnienie.

RODO (GDPR)

 1. Administratorem Twoich danych jest Grupa CLS Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (ul. Cedzyńska 9/1, 60-002 Poznań). NIP: 7831830558, REGON 388101170, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000882257 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Administrator”).
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z dnia 24 maja 2018 r.). Administrator zapewni odpowiednie administracyjne, fizyczne i techniczne środki ochrony Danych Osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych.
 3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale koniczne w celu świadczenia naszych usług. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Przyjęcia zgłoszenia i złożenia oferty świadczenia usług;
  2. Wykonania wybranych usług;
  3. Przekazywania informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora;
  4. Obsługi logistycznej w związku ze świadczonymi usługami;
  5. Prowadzenia dokumentacji księgowo – rachunkowej.
 4. Zakres Danych Osobowych, które Administrator będzie przetwarzał, obejmuje:
  • Imię i nazwisko;
  • PESEL;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Adres do korespondencji;
  • Marka, model, numery rejestracyjne pojazdu;
  • Numer VIN pojazdu;
  • Zdjęcia pojazdu;
  • Rok pierwszej rejestracji pojazdu;
  • Data produkcji pojazdu.
 5. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), za wyjątkiem Danych Osobowych, w zakresie których na Administratorze ciąży obowiązek prawny przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz Danych Osobowych, o których mowa w ust. 3 lit. f), w zakresie których Administrator działa w prawnie usprawiedliwionym interesie, jakim jest zapewnienie przejrzystości współpracy pomiędzy Administratorem a przedstawicielami służby zdrowia oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wewnętrznymi procedurami Administratora.
 6. Odbiorcą Danych Osobowych będą:
  • upoważnieni pracownicy Administratora;
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na rzecz Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi logistyczne, audytorzy, kancelarie prawne, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Administratora;
  • właściwe organy podatkowe oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator przechowuje Dane Osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem że dane przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – rachunkowej będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa natomiast Dane Osobowe przetwarzane w celu zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń, lub ochrony przed nimi, będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń przewidziany przepisami prawa.
 8. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw:
  • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO);
  • prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
  • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO;
  • prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.
 9. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: szkody@clspoznan.pl lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres siedziby Administratora
 10. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).